SẢN PHẨM BẢO HỘ CÔNG NGHIỆP

Ame Disposable Apron, PE

SẢN PHẨM BẢO HỘ CÔNG NGHIỆP

Ame Disposable Apron – PP, ± 40 gsm

SẢN PHẨM BẢO HỘ CÔNG NGHIỆP

Ame Disposable Apron – PP + PE, ± 40 gsm

SẢN PHẨM BẢO HỘ CÔNG NGHIỆP

Ame Surgical Drape – PP + PE, ± 40 gsm

SẢN PHẨM BẢO HỘ CÔNG NGHIỆP

Ame Surgical Drape – SMS, ± 45 gsm

Khẩu trang phòng độc FFP2

FFP2 Mask

SẢN PHẨM BẢO HỘ CÔNG NGHIỆP

Ame Disposable PE Short Leg Covers – Level 1 (a pairs)

SẢN PHẨM BẢO HỘ CÔNG NGHIỆP

Ame Disposable PE Shoe Covers (a pairs)